Obchodní podmínky

 

1.       Základní ustanovení

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní závazkové vztahy mezi  poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (dále jen „poskytovatel“) a kupujícím poskytovaných služeb a produktů (dále jen „klient“).

1.2.    Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů dosvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3.    Objednáním konkrétního termínu pro provedení služby (osobně/telefonicky) projevuje klient svůj souhlas s VOP poskytovatele. Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služeb salonu nevyužít.

 

2.       Objednávka služeb

2.1.    Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně/telefonicky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

2.2.    Z důvodu bezproblémového vyřízení objednávky např. v případě překážky provedení úkonu ze strany salonu v objednaném termínu apod. (oprávněný zájem) zpracováváme osobní údaje klienta (jméno, příjmení, telefon, příp. e-mail). Tyto údaje budeme zpracovávat, dokud daná osoba nepřestane být klientem salonu 7.nebe, což lze oznámit osobně/telefonicky. Tyto údaje nebudou nikde šířeny, zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám.

2.3.    Změnu smluveného termínu či jeho rušení je potřeba ohlásit nejpozději 1 pracovní den předem do 12 hodin (osobně/telefonicky). V případě pozdního ohlášení změny či rušení termínu (později než  1 pracovní den předem do 12 hodin) si poskytovatel vyhrazuje právo při příští návštěvě účtovat storno poplatek ve výši 350 Kč k ceně služby.

2.4.    Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním, poskytovatel zkracuje dobu služby tak, aby následující klient mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí sumu za celou proceduru dle ceníku.

2.5.    Nedostaví-li se klient ve smluveném termínu bez předchozí změny či zrušení, poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat při příští návštěvě poplatek 350 Kč k ceně služby. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat.

2.6.    Při překážce ze strany salonu a rušení termínu méně než 1 pracovní den předem do 12 hodin, bude v náhradním termínu klientovi poskytnuta sleva 25-50% z ceny objednané služby (v závislosti na okolnostech).

2.7.    Platba je možná pouze v hotovosti v den provedení služby.

2.8.    Dostaví-li se klient bez hotovosti, před provedením služby si tuto hotovst půjde vybrat z bankomatu. O tento čas se zkracuje doba úkonu. Nelze takto narušovat čas dalšího objednaného klienta.

 

3.       Dárkové poukazy

3.1.    Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

3.2.    Platnost dárkového poukazu je ode dne vystavení do dne uvedeného jako konec platnosti včetně. U poukazů  v hodnotě do 1000 Kč je platnost 3 měsíce od data vystavení, v hodnotě nad 1000 Kč 6 měsíců. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.

3.3.    Dárkový poukaz je možno čerpat pouze v době jeho platnosti. Po uplynutí této doby pozbývá platnosti a klient ztrácí nárok na jeho využití.

3.4.    Dárkový poukaz je potřeba předložit před provedením služby  pro ověření jeho platnosti. Pokud je doba platnosti překročena, poukaz nemusí být akceptován a poskytovatel službu provede v případě, že za ni klient zaplatí částku dle ceníku.

3.5.    Pokud je poukaz vystaven na konkrétní hodnotu, cena poskytnuté služby se od této hodnoty odečte a příp. zůstatek klient může využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu. Je-li částka za provedenou službu vyšší než hodnota poukazu, tento rozdíl klient doplatí.

3.6.    Pro změny či rušení smluveného termínu platí i u dárkových poukazů bod 2.3.

3.7.    Nedostaví-li se ve smluvený termín klient vlastnící dárkový poukaz bez jeho předchozí změny či rušení,  dárkový poukaz lze dále využít pouze za předpokladu splnění podmínek z bodu 2.5., tj. s poplatkem 350 Kč. V opačném případě poukaz propadá.

 

4.       Odmítnutí služby poskytovatelem

4.1.    Poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout v těchto případech:

4.1.1. Klient trpí kontraindikacemi.

4.1.2.Klient se dostaví na proceduru v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek.

4.1.3. Klient se dostaví na proceduru se zdravotními problémy včetně oparu, ječných zrn apod.

4.1.4.Klient se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty apod.).

4.1.5.Klient se dostaví v doprovodu dítěte do 15 let.

4.1.6.Klient se dostaví v doprovodu více osob nebo předem neohlášeného doprovodu.

4.1.7.Klient se dostaví v doprovodu domácího mazlíčka (přítomnost zvířat neumožňuje z hygienických důvodů provozní řád salonu).

4.1.8.Klient se bude chovat nevhodně či vulgárně.

4.2.    V případě odmítnutí z výše uvedených důvodů si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat při další návštěvě poplatek za ušlý zisk ve výši 350 Kč k ceně služby.

 

5.       Doprovod

5.1.    Klienta může po předchozí dohodě s poskytovatelem doprovázet na proceduru max. 1 osoba starší  15 let (dále jen „doprovod“).

5.2.    Poskytovatel může přítomnost doprovodu odmítnout.

5.3.    Doprovod se musí po celou dobu procedury chovat tiše a nenarušovat průběh procedury. Doprovodu nevzniká nárok na využívání vybavení provozovny.

5.4.    Poskytovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoli vyzvat k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.

5.5.    Přítomnost dětí do 15 let a domácích mazlíčků jako doprovodu klienta není možná (bod 4.2.).

 

6.       Osobní věci a cennosti

6.1.    Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu osobních věcí a cenností před, v průběhu a po proceduře v prostorách provozovny.

 

7.       Ceník

7.1.    Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí přímo v provozovně, na webových stránkách (www.salon7nebe.cz), na facebooku salonu (www.facebook.com/salon7nebe).

7.2.    Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.

7.3.    Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník změnit.

7.4.    V případě větší časové náročnosti nebo spotřeby materiálu si poskytovatel  vyhrazuje právo cenu po předchozím upozornění klienta navýšit.

 

8.       Záruka a reklamace

8.1.    100% garance kvality a vrácení peněz v plné výši, pokud při placení služby klient není spokojen.

8.2.    Reklamace – modeláž nehtů/permanentní lakování:

8.2.1.Reklamace ohledně přilnavosti a pevnosti materiálu u modelovaných nehtů nebo permanentního lakováno lze uplatnit při osobním jednání nebo zasláním fotografie do 72 hod. Nevztahuje se na nehty mechanicky poškozené ze strany klienta.

8.2.2. Během celé procedury je nutné zdržet se jakékoli manipulace s telefonem, věcmi v kabelce, odcházení na toaletu apod. Při nedodržení zmíněného odpadá nárok na reklamaci.

8.3.    Reklamace – Lash Filler

8.3.1. Při této proceduře pracující s vlastními řasami klienta může ve výjimečných případech stát, že nezapůsobí. V tomto případě má klient na výběr:

8.3.1.1. Vrácení  50% z ceny procedury (částka se vyplatí hotově nebo se zašle na účet klienta).

8.3.1.2. Druhá opravná aplikace zdarma.

8.3.1.2.1. Tuto variantu lze využít do 30 dnů ode dne reklamace a je potřeba přizpůsobit se volným termínům.

8.3.1.2.2. Změna/rušení náhradního opravného termínu je možná dle bodu 2.3.

8.3.1.2.3. Pokud se klient na tento náhradní opravný termín nedostaví bez předchozí změny/rušení, další termín opravné aplikace je možný s poplatkem 350 Kč, v opačném případě nárok na další opravný termín propadá.  

8.3.2.Reklamaci lze uplatnit do 72 hodin a to osobně nebo zasláním fotografie.

8.3.3.Nárok na reklamaci zaniká pokud ze strany klienta došlo k jednání, které způsobilo nadměrné slzení (neohlášená nemoc, kontraindikace v podobě hypercitlivosti očního okolí nebo otevírání očí během procedury apod.) nebo pokud klient nedodržel pokyny před aplikací (nalíčené oči, mastný přípravek těsně před aplikací nebo po ní apod.).

8.3.4. Nárok na reklamaci zaniká i v případě kontraindikací jako je těhotenství/kojení/jiné hormonální změny, kdy je klient upozorněn na možnost ovlivnění výsledku, s čímž je klient seznámen předem.

 

9.       Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

9.1.    Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních a hygienických pokynů poskytovatele.

 

10. Školení

10.1.   Přihláška na školení bude klientovi potvrzena po uhrazení zálohy (osobně nebo na účet poskytovatele) ve výši 1500 Kč (celodenní školení) nebo 1000 Kč (půldenní školení) nejpozději do 3 pracovních dnů od data objednávky. PO přijetí této zálohy bude klientovi vystavena zálohová faktura nebo příjmový pokladní doklad.

10.2.    Rezervaci termínu lze zrušit nejpozději 5 pracovních dnů předem a v tomto případě bude klientovi částka buď vrácena nebo bude použita pro rezervaci jiného termínu.

10.3.    Při rušení rezervace méně než 5 pracovních dnů předem záloha propadá na pokrytí nákladů spojených s rezervací termínu.

10.4.    Při rušení rezervace méně než 5 pracovních dnů předem ze strany salonu, bude klientovi poskytnuta sleva ve výši rezervační zálohy (1000/1500 Kč)

10.5.    Celá částka školení musí být uhrazena nejpozději v den školení. Platba je možná v hotovosti v den konání školení nebo předem na  účet poskytovatele tak, aby v den konání školení byla platba již připsána.

 

11.   Platnost a účinnost

11.1.   Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.3.2019 a tvoří nedílnou součást ústní úmluvy o poskytnutí služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Salon 7.nebe děkuje za respektování těchto obchodních podmínek.